Skip to content

រឿងខ្លីៗ ពី Room to read កម្រិត ១

យើងចង់អាន យើងចង់ស្ដាប់>រឿងខ្លី និងព្រេងនិទាន>រឿងខ្លីៗ ពីRoom to Read កម្រិត ១

អំណានរឿងខ្លីពីគេហទំព័រ Room to read

បណ្ណាល័យឌីជីថលសម្រាប់កុមារដែលមានសៀវភៅរឿងរាប់ពាន់ក្បាលសម្រាប់អាន
Contes à lire en cinq niveaux

Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3 / Niveau 4 / Niveau 5

កម្រិត១កម្រិត២កម្រិត៣កម្រិត៤កម្រិត៥

កម្រិតអានទី១ / Contes niveau 1

ល.រចំណងជើងTitre en français
១ ២ ៣ …1 2 3 …
តោះយើងរាប់ជើងComptons les pieds
លេងបិទពួនJouons au cache-cache
តោរត់ គោដើរLe lion court, la vache marche
ចំណីLa nourriture

កម្រិតអានទី១ / Contes niveau 1

កម្រិតអានទី១+ / Contes niveau 1+

លរចំណងជើងTitre en français
ពេលលេងកម្សាន្ដAu moment où on joue
ខ្ពស់ និងទាបHaut et bas
ឃ្មុំ និងដំរីL’abeille et l’éléphant
កូនឆ្មាបីTrois chatons
សត្វដេកទ្រមក់Un animal qui aime dormir
ខ្ញុំចេះឡើងJe sais grimper
កូនជ្រូកចង់ហើរLe cochon veut voler
កណ្ដុរ និងពពែLa souris et la chèvre
កូនស្វា និងមេត្រីLe singe et le poisson
១០តោះ យើងហើរAllez, volons!
១១ស្រមោចមហារវល់Des fourmis qui travaillent beaucoup
១២ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីៗបានJe peux tout faire
១៣ជាងគំនូរវ័យក្មេងUn jeune peintre
១៤មេអំបៅ និងកេងកងLe papillons et le calao
១៥ដំណើរស្ទូចត្រីរបស់សម្លាញ់បីនាក់La pêche des trois amis
១៦តើនេះជាសំឡេងអ្នកណា?De qui est cette voix?
១៧តើលឺសំឡេងអីទេ?Entendez-vous quelque chose?
១៨ខ្ញុំមិនខ្លាចទេJe n’ai pas peur
១៩ឆ្មាស្អាតUn beau chat
២០តើអាមីណាបាត់ទៅណា?Où Amina est-elle allée?
២១ធំពេក តូចពេកTrop grand, trop petit
២២មិត្តល្អរបស់ខ្ញុំMon bon ami
២៣អាវភ្លៀងពណ៌ក្រហមUn imperméable rouge
២៤តើនរណាដែលលឿនជាងគេ?Qui est le plus rapide?
២៥ធ្វើ និងមិនធ្វើÀ faire et à ne pas faire
២៦ណារី និងបូរាNari et Bora
២៧រមៀលRouler
២៨ប៊ុនទី និងពពុះសាប៊ូButti et les bulles de savon
២៩តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ? Comment vous sentez-vous?
៣០វេទមន្ដភ្នែករបស់ចៀវLa magie des yeux de Chieu
៣១បាត់ ហើយរកឃើញPerdu et trouvé
៣២កូនចេះUn enfant intelligent
៣៣ហ្គាពូ មិនអាចរាំ!Guapou ne peut pas danser
៣៤នេះជា …C’est …
៣៥សួនកុមារLe jardin des enfants
៣៦សត្វបក្សីរបស់ប៊ុនធីច្រៀងL’oiseau de Bunthy chante
៣៧ព្រះចន្ទ និងមួកន្តឹបLa lune et le casquet
៣៨តើពួកគេទៅណា?Où vont-ils?
៣៩អាច និងមិនអាចPossible et impossible
៤០ទីង! តុង!Tin Ton
៤១ក្អែកឡូឡាLe corbeau qui crie
៤២ផ្ទះធំរបស់ម៉ាឡាវLa grande maison de Malave
៤៣ពណ៌ធម្មជាតិLes couleurs naturelles
៤៤រួញ និងត្រង់Cheuveux frisés et cheuveux raides
៤៥របៀបផ្សេងមួយទៀតUne autre manière
៤៦ចុះបើសិនជា?Si …
៤៧តើវត្ថុទាំងនេះសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?A quoi servent ces choses?
៤៨សត្វពីងពាងLes araignées
៤៩ស៊ីមមី កំពុងស្ដាប់Simmi écoute
៥០ការរីករាយរបស់កូនក្ដាន់La joie du bébé du cerf
៥២ប្រយ័ត្ន! ខ្លានៅទីនេះ!Attention! Le tigre est là!
៥៣សុខាលេងបិទពួនSokha joue au cache-cache
៥៤គ្រាប់ពូជDes graines
៥៥ផ្កា និងផ្កាយLes fleurs et les étoiles
៥៦ស្នូរជួងLa cloche
៥៧ដេញឆ្មាLe chat chasse …
៥៨ដំរីL’éléphant
៥៩ឈឺធ្មេញJ’ai mal aux dents
៦០សុផារៀនជិះកង់Sopha apprend à faire du vélo
៦១តើជើងរបស់នរណា?A qui les pieds?
៦២ចេកចេកចង់ចេះអានChec Chec veut savoir lire
៦៣ចចកចូលរៀនLe loup va à l’école
៦៤កូនមាន់ និងកូនទាLes poulets et les canetons
៦៥បូបូឆ្លាតBobo est intelligent
៦៦សួនផ្កាLe jardin
៦៧ដំរីរពឹសL’éléphant qui veut jouer
៦៨កូនម្ទេសLes piments
៦៩ចែកគ្នាPartager
៧០សារិកាតូចLe petit merle
៧១ចោរជើងបួនLe voleur à 4 pattes
៧២សំឡេងអី?C’est quoi ce son?
៧៣អាខ្មៅLe chat noir
៧៤កូនត្រប់វែងL’aubergine longue
៧៥រូបដីឥដ្ឋLes figurines en argile
៧៦កូនបាល់ក្រហមUne balle rouge
៧៧ស្នាដៃរបស់សត្វតូចLes fourmis peignent
៧៨កូនស្រមោច និងគ្រាប់បាយLa fourmi et les céréales
៧៩នីតា និងព្រះចន្ទNita et la lune
៨០កូនឆ្កែLe petit du chien
៨១ពណ៌លឿងJaune
៨២កូនឆ្មាបីLes trois chattons
៨៣កណ្ដុរ និងពពែLa souris et la chèvre
៨៤ខ្មៅដៃពណ៌Des crayons de couleur
៨៥ខ្ពស់ និងទាបHaut et bas
៨៦ឃ្មុំ និងដំរីL’abeille et l’éléphant
៨៧គំនូរឆ្មារបស់ខ្ញុំMon chat dessine
៨៨កូនជ្រូកចង់ហើរLe cochon veut voler
៨៩កូនឡានទីនតនLa voiture Tin Torn
៩០កូនស្វា និងមេត្រីLe singe et le poisson
៩១កូនចេកចង់រៀបការLa grenouille veut se marier
៩២កូនអណ្ដើកមាសLa coccinelle

កម្រិតអានទី១+ / Contes niveau 1+

បណ្ណាល័យឌីជីថលសម្រាប់កុមារដែលមានសៀវភៅរឿងរាប់ពាន់ក្បាលសម្រាប់អាន
Contes à lire en cinq niveaux

Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3 / Niveau 4 / Niveau 5

កម្រិត១កម្រិត២កម្រិត៣កម្រិត៤កម្រិត៥

សូមសរសេរការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកខាងក្រោម

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d