Skip to content

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥

ឯកសារចែករំលែក>ឯកសារវីដេអូ>កម្រងមេរៀនភាសាខ្មែរទី១-ទី៦>ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥

© ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២

កម្មសិទ្ធបញ្ញា ៖ សូមអានបន្ថែមពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មសិទ្ធបញ្ញាស្វែងយល់ពីអាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី២ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៣
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៦

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ៖ ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖​ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ អំណាន៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី«បាតុភូអាកាសធាតុ» មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីសត្វ មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សំណេរ ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ៖ព្រឹត្តិការណ៍ពិត និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រឌិត​ មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ​ មេរៀនទី​៦ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន​ ៖ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងែ​ មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង វេយ្យាករណ៍៖ សញ្ញារះមុខ « ះ » មាតិកាអន្តរកម្ម

​ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៦៖ អតីតកាលរបស់យើង អំណាន​៖ បំភ្លេចមិនបាន មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង មាតិកាអន្តរកម្ម

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន៖ ការនិយាយពីហេតុការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី២ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៣
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៦
%d