Skip to content

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១

ឯកសារចែករំលែក>ឯកសារវីដេអូ>កម្រងមេរៀនភាសាខ្មែរទី១-ទី៦>ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១

© ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២

កម្មសិទ្ធបញ្ញា ៖ សូមអានបន្ថែមពីសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មសិទ្ធបញ្ញាស្វែងយល់ពីអាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី២ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៣
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៦

មេរៀនទី១៖ រៀនគូសបន្ទាត់ និងខ្សែកោង (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១៖ រៀនគូសបន្ទាត់ និងខ្សែកោង (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី២៖ ចម្រៀងស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី២៖ ចម្រៀងស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ ក ខ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ ក ខ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ ច ឆ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ ច ឆ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈា (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈា (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈី (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈី (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈួ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈួ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈើ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈើ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឿ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឿ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៀ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៀ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈែ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈែ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈះ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុះ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុះ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុះ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេះ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេះ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេះ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈេះ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោះ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោះ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោះ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៖ ចម្រៀងអក្ខរក្រម ៤វគ្គ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៖ ចម្រៀងអក្ខរក្រម ៤វគ្គ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៥៖ ព្យព្ជានៈក ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី៥៖ ព្យព្ជានៈក ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៥៖ ព្យព្ជានៈក ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៦៖ ព្យព្ជានៈខ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៦៖ ព្យព្ជានៈខ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៦៖ ព្យព្ជានៈខ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៧៖ ព្យព្ជានៈច ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៧៖ ព្យព្ជានៈច ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៧៖ ព្យព្ជានៈច ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៨៖ ព្យព្ជានៈឆ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៨៖ ព្យព្ជានៈឆ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៨៖ ព្យព្ជានៈឆ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ កខចឆ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ កខចឆ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ កខចឆ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៩៖ ព្យព្ជានៈដ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៩៖ ព្យព្ជានៈដ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៩៖ ព្យព្ជានៈដ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី១០៖ ព្យព្ជានៈឋ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី១០៖ ព្យព្ជានៈឋ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១០៖ ព្យព្ជានៈឋ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១១៖ ព្យព្ជានៈណ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី១១៖ ព្យព្ជានៈណ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១១៖ ព្យព្ជានៈណ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ដឋណ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ដឋណ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ដឋណ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ត ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ត ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ត ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ថ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ថ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ថ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៅ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៅ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុំ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈំ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈំ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈំ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈំ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈុំ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈាំ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈាំ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈះ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈះ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈាំ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈះ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ប ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ប ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ប ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១២៖ ព្យព្ជានៈ ផ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១៣៖ ព្យព្ជានៈ ផ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី១៣៖ ព្យព្ជានៈ ផ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ត ថ ប ផ (ម៉ោងទី១) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ត ថ ប ផ (ម៉ោងទី២) មាតិកាអន្តរកម្ម

រៀនសារឡើងវិញ៖ ត ថ ប ផ (ម៉ោងទី៣) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៩៖ ប្រកប ញ់ (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៩៖ ប្រកប ញ (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៨៖ ប្រកប ញ់ (ពួកអ) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៨៖ ប្រកប ញ (ពួកអ) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៧៖ ប្រកប ច់ (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៧៖ ប្រកប ច់ (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៧៖ ប្រកប ច (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៦៖ ប្រកប ច (ពួកអ) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៦៖ ប្រកប ច់ (ពួកអ) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៦៖ ប្រកប ច់ (ពួកអ) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៥៖ ប្រកប ង់ (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៥៖ ប្រកប ង (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៥៖ ប្រកប ង (ពួកអ៊) មាតិកាអន្តរកម្ម

មេរៀនទី៤៤៖ ប្រកប ង់ (ពួកអ)

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី៦
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី២ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៣
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៦
%d